Statut Towarzystwa Polskiego „ZGODA“ w Zurychu

§ 1. Nazwa i siedziba Towarzystwa
Towarzystwo nosi nazwę: Towarzystwo Polskie „ZGODA“. Siedzibą Towarzystwa jest Zurych.

§ 2. Zasady Towarzystwa
Towarzystwo Polskie „ZGODA“ jest Towarzystwem bezpartyjnym. W działalności wewnątrz oraz w wystąpieniach na zewnątrz Towarzystwo nie może nosić charakteru partyjnego, ani rozwijać działalności na korzyść jakiejkolwiek z istniejących partii. Natomiast dozwolone jest w towarzystwie czytanie pism organów partyjnych oraz wygłaszanie odczytów w duchu każdej z istniejących partii.
Uwaga: Niedozwolone jest wygłaszanie odczytów przez wrogo dla państwa usposobione jednostki (prelegentów), którzy by w swych odczytach chcieli poniżyć majestat Rzeczy-pospolitej lub w jakikolwiek inny sposób szkodzić interesom państwa.

§ 3. Cel Towarzystwa
Celem Towarzystwa jest skupienie Polaków, przebywających stale w Zurychu i okolicy, szerzenie wsród nich oświaty za pomocą: odczytów, pogadanek oraz kółek samokształ-cenia. Środkami do osiągniecia tego celu są:
a.) biblioteka i czasopisma
b.) urządzanie kursów nauki przedmiotów elementarnych, nauk przyrodniczych, historii etc.
c.) urządzanie wykładów i odczytów z rozmaitych dziedzin w połączeniu z        dyskusjami
d.) urządzanie zabaw i zebrań towarzyskich oraz zwoływanie zgromadzeń
e.) wspieranie członków radą i pomocą, a także udzielanie znajdującym się w       trudnym położeniu członkom zapomóg (w miarę możliwości i stanu funduszów  Towarzystwa), polityczne i konfesyjne tendencje są wykluczone.

§ 4. Stosunek Towarzystwa do Poselstwa i Konsulatu
W stosunkach z Poselstwem Rzeczypospolitej w Bernie oraz Konsulatem Rzeczy-pospolitej w Zurychu Towarzystwo zobowiązane jest utrzymywać stały kontakt. Występowanie i branie udziału w różnych akcjach organizowanych z inicjatywy powyż-szych urzędów jest bez wiedzy i aprobaty Towarzystwa zabronione. Natomiat Towa-rzystwo nie powinno się uchylać od brania udziału w uroczystościach i obchodach polskich, które Poselstwo lub Konsulat urządza.

§ 5. Fundusze Towarzystwa
Składają się:
a.) ze składek i należności wpisowych
b.) z dobrowolnych datków
c.) z dochodów z urządzanych imprez

§ 6. Składki i wpisowe członków
Składka miesięczna dla członka wynosi 50 cts. Zwolnieni mogą być członkowie bez pracy albo chorzy (według § 9). Każdy nowo wstępujący członek płaci wpisowe w wysokości 20 cts.
Członkowie, którzy należeli już do innych polskich towarzystw pozostają zwolnieni od należności wpisowych.

§ 7. Członkowie Towarzystwa
W skład Towarzystwa wchodzą członkowie zwyczajni, nadzwyczajni i honorowi. Członkami Towarzystwa mogą być Polacy obojga płci, którzy zamieszkują w Zurychu, badź w innych okolicach Szwajcarii.

§ 8. Obowiązki członków
Każdy z członków jest zobowiązany stosować się do statutu Towarzystwa , tudzież do uchwał zebrań i Zarządu, jako też uiszczać uchwalone przez Walne Zebranie składki, służące do pokrycia niezbędnych wydatków Towarzystwa.

§ 9. Prawa członków
Członkowie zwyczajni są równouprawnieni i korzystają ze wszystkich praw, które daje Towarzystwo, tudzież mają:
a.) prawo wyboru i głosowania na wszystkich zebraniach
b.) prawo zwolnienia z opłacania składek, jeżeli należą do Towarzystwa conajmniej  trzy miesiące i są, nie z własnej winy, pozbawieni pracy.

§ 10. Utrata praw i wykluczenie z Towarzystwa
Członek, który dopuscił się czynu haniebnego albo, który wbrew statutowi działa na szkodę Towarzystwa, może zostać przez Zarząd wykluczony. Wykluczony ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania. Członek, który przez pół roku nie uiścił składek, uważany jest za dobrowolnie występującego.

§ 11. Zarząd Towarzystwa
Zarząd składa się z pięciu osób:
a.) prezesa
b.) sekretarza
c.) skarbnika
d.) dwóch członków Komisji Rewizyjnej
W razie nieobecności Prezesa, zastępcą jego jest Sekretarz.

§ 12. Czynności Zarządu
Zarząd:
a.) przyjmuje i wykreśla członków oraz utrzymuje ich spis,
b.) prowadzi rachunki i wykaz funduszów, które raz do roku przedkłada Walnemu Zebraniu do zatwierdzenia,
c.) formułuje potrzebne regulaminy i instrukcje kasowe dla Towarzystwa,
d.) przygotowuje wnioski i ustala porządek dzienny zebrań
e.) urządza wykłady, odczyty naukowe, dyskusje i zabawy,
f.) wykonuje wszelkie uchwały zebrań.
Uchwały Zarządu zapadają absolutną większością głosów. Wszelkie akta zebrań i protokoły muszą być podpisane przez prezesa oraz przewodniczącego zebrania.

§ 13. Walne Zebranie
Odbywa się raz do roku, tj. w końcu listopada każdego roku.
Nadto na wniosek Zarządu lub 1/5 członków zwyczajnych sekretarz może zwoływać Nadzwyczajne Walne Zebranie.
Na Walne Zebranie mają wstęp wszyscy członkowie Towarzystwa.
Do zatwierdzenia prawomocności podejmowanych uchwał potrzebna jest większość obecnych członków. W wypadku zbyt małej ilości obecnych członków na zadanie Zarządu sekretarz zwołuje w najkrótszym czasie drugie Walne Zebranie z tym samym porządkiem dziennym, z zastrzeżeniem, że uchwały jego będą prawomocne także w razie, gdyby nie zebrał się niezbędny komplet członków.
Prawomocne uchwały zebrań zapadają bezwzględną większością głosów.

§ 14. Czynności Walnego Zebrania
Walne Zebranie:
a.) przyjmuje do wiadomości sprawozdanie Zarządu i Skarbnika (uprzednio zaakceptowane przez Komisję Rewizyjną),
b.) uchwala zmiany w statucie, które mogą być proponowane wyłącznie przez Zarząd, a dla których zatwierdzenia potrzebna jest obecność co najmniej 2/3  członków, przy czym 3/4 z nich muszą głosować za tymi zmianami,
c.) wybiera nowy Zarząd lub na wniosek Komisji Rewizyjnej zatwierdza były Zarząd w pełnym jego składzie, udzielając mu votum zaufania,
d.) uchwala wysokość wpisowego, składki miesięcznej i ewentualnych zapomóg,
e.) omawia sprawy związane z działalnością Towarzystwa,
f.) uchwala rozwiązanie Towarzystwa,

§ 15. Stosunek Towarzystwa do „Światowego Związku Polaków z Zagranicy“
W stosunku do „Światowego Związku Polaków z Zagranicy“ Towarzystwo Polskie „ZGODA“ w Zurychu, solidaryzując się z jego programem – jako centralnej organizacji, skupiającej wszystkie zrzeszenia polskie zagranicą i uznając jego wielki autorytet moralny, dążyć będzie do ścisłej z nim współpracy, w imię tych samych ideałów.

§ 16. Rozwiązanie Towarzystwa
nastąpić może tylko na wniosek, który przeszedł przez uchwałę Zarządu i za uchwałą Walnego Zebrania w obecności 3/4 członków, a większością 1/2 głosujących.
Walne Zebranie uchwalające rozwiązanie Towarzystwa rozstrzyga o ulokowaniu funduszów i majątku Towarzystwa.

Przedruk, wrzesień 2011